همدلی و همیاری

مناطق هدف مورد هدف است

بسیج مداحان: مناطق هدف یا همان مردم کم برخوردار سالهاست که کمبودها را تحمل می کنند, از کمترین امکانات زندگی و رفاهی برخوردارند ولی پایه نظام و ولایت ایستاده اند.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،مناطق هدف یا همان مردم کم برخوردار سالهاست که کمبودها را تحمل می کنند, از کمترین امکانات زندگی و رفاهی برخوردارند ولی پایه نظام و ولایت ایستاده اند. بسیج مداحان و هیآت مذهبی از بدو تاسیس تا کنون بر آن شده تا حداقل گوشه ای از رنج های این عزیزان را برطرف نماید و تسکینی بر آلام سالیان متمادی آنها باشد. به همین منظور این سازمان با همیاری مداحان و هیآت مذهبی, قرارگاهی را تحت عنوان امام مهربانی ها با هدف همیاری و کمک به هم وطنان کم برخوردار مناطق هدف تاسیس نمود که در اولین اقدام بیش از 15هزار عدد آب معدنی در شهرهای خرمشهر و آبادان توزیع کردند که همچنان ادامه دارد.